Cách gỡ bỏ visual studio 2015

Ý kiến ý kiến sẽ tiến hành gửi đến justisofa.com: Bằng giải pháp nhận nút ít gửi, chủ kiến phản hồi của bạn sẽ được áp dụng để nâng cấp các sản phẩm với hình thức dịch vụ của justisofa.com. Chính sách về quyền riêng biệt bốn.

Bạn đang xem: Cách gỡ bỏ visual studio 2015


Trong bài viết này

This page walks you through uninstalling Visual Studio, our integrated suite of productivity tools for developers.


Note

This topic applies khổng lồ Visual Studio on Windows. For Visual Studio for Mac, see Uninstall Visual Studio for Mac.


Tip

If you"re having trouble with your instance of Visual Studio, try the Repair tool. For more information, see Repair Visual Studio.

If you want to lớn change the location for some of your Visual Studio files, it"s possible khổng lồ bởi vì so without uninstalling your current instance. For more information, see Select the installation locations in Visual Studio.

For general troubleshooting tips, see Troubleshoot Visual Studio installation và nâng cấp issues.


Find the Visual Studio Installer on your computer.

For example, on a computer running Windows 10 Anniversary Update or later, select Start & scroll lớn the letter V, where it"s listed as Visual Studio Installer.

*


Note

On some computers, the Visual Studio Installer might be listed under the letter "M" as the justisofa.com Visual Studio Installer. Alternatively, you can find the Visual Studio Installer in the following location: C:Program Files (x86)justisofa.com Visual StudioInstallervs_installer.exe


In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, and then choose Uninstall.

*

Click OK lớn confirm your choice.

If you change your mind later and want to lớn reinstall Visual Studio 2017, start the Visual Studio Installer again, & then select Install from the selection screen.

Uninstall Visual Studio Installer

To completely remove all installations of Visual Studio 2017 and the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps và Features.

In Windows 10 or later, type Apps and Features in the "Type here to search" box.Find justisofa.com Visual Studio 2017 (or, Visual Studio 2017).Choose Uninstall.Then, find justisofa.com Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Find the Visual Studio Installer on your computer.

In the Windows Start thực đơn, you can tìm kiếm for "installer".

*


Note

You can also find the Visual Studio Installer in the following location:

C:Program Files (x86)justisofa.com Visual StudioInstallervs_installer.exe


You might have to update the installer before continuing. If so, follow the prompts.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bảng Khảo Sát Trên Google Drive, Google Biểu Mẫu

In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, and then choose Uninstall.

*

Clichồng OK to lớn confirm your choice.

*

If you change your mind later và want to reinstall Visual Studio 2019, start the Visual Studio Installer again, choose the Available tab, choose the edition of Visual Studio that you want lớn install, & then select Install.

Uninstall Visual Studio Installer

To remove all installations of Visual Studio 2019, và the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps & Features.

In Windows 10 or later, type Apps and Features in the "Type here khổng lồ search" box.Find Visual Studio 2019.Choose Uninstall.Then, find justisofa.com Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Find the Visual Studio Installer on your computer.

In the Windows Start thực đơn, you can tìm kiếm for "installer".

*


Note

You can also find the Visual Studio Installer in the following location:

C:Program Files (x86)justisofa.com Visual StudioInstallervs_installer.exe


You might have sầu lớn update the installer before continuing. If so, follow the prompts.

In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, & then choose Uninstall.

*

Click OK lớn confirm your choice.

*

If you change your mind later & want lớn reinstall 2022, start the Visual Studio Installer again, choose the Available tab, choose the edition of Visual Studio that you want lớn install, và then select Install.

Uninstall Visual Studio Installer

To remove sầu all installations of Visual Studio 2022, và the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps & Features.

In Windows 10 or later, type Apps and Features in the "Type here lớn search" box.Find Visual Studio 2022.Choose Uninstall.Then, find justisofa.com Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Remove sầu all files

If you experience a catastrophic error and can"t uninstall Visual Studio by using the previous instructions, there is a "last resort" option that you can consider using instead. For more information about how to lớn remove all Visual Studio installation files and hàng hóa information completely, see the Remove Visual Studio page.

Get support

Sometimes, things can go wrong. If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation & nâng cấp issues for step-by-step guidance.

Here are a few more tư vấn options:

See also

Phản hồi


Gửi và coi chủ ý đánh giá dành cho


Sản phẩm này Trang này
Xem toàn bộ ý kiến bình luận về trang
Chủ đề
SángTốiĐộ tương phản bội cao
© justisofa.com 2021

Trong nội dung bài viết này


Chủ đề
SángTốiĐộ tương phản nghịch cao
© justisofa.com 2021