Cách Lập Bảng Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Báo cáo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ cho biết sự tải của dòng tài chính trong doanh nghiệp. Một công ty gồm dòng vốn vào, ra liên tục tức công ty có công dụng thanh khô khoản cao.

Bạn đang xem: Cách lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài viết dưới đây, đội ngũ giáo viên tự lớp học kế toán thù thực tiễn trên Kế toán Lê Ánh vẫn chỉ dẫn cụ thể các bạn biện pháp lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo phương pháp thẳng.


*

Hướng dẫn cụ thể phương pháp lập report kết quả hoạt động phân phối ghê doanh

1. Cửa hàng lập Báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

- Số liệu trên Bảng Cân đối kế toán;

- Báo cáo hiệu quả vận động ghê doanh;

- Bản tngày tiết minh Báo cáo tài chính;

- Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ kỳ trước;

- Sổ kế tân oán tổng đúng theo,

- Sổ kế tân oán chi tiết những thông tin tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đã chuyển”;

- Bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ...

2. Hướng dẫn lập từng chỉ tiêu vào report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Lưu ý:

- Các khoản thu tiền: Đối chiếu số phát sinh Nợ TK 111, 112, 113 với bên Có những TK tương quan.

- Các khoản bỏ ra tiền: Đối chiếu số phát sinh Có TK 111, 112, 113 cùng với mặt Nợ những TK tương quan.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Dcom 3G Viettel, Cài Đặt Lại Dcom 3G Viettel Khi Bị Mất Cd Driver

- Các khoản thu tiền ghi bình thường

- Các khoản chi tiền thu thanh trong vết (…)

Chỉ tiêu

Mã số

TK Nợ

TK Có

I. Tiền thu từ bỏ bán hàng, hỗ trợ dịch vụ với lợi nhuận khác

 

 

 

1. Thu chi phí bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ với kinh doanh

01

111,112,113

511,131,515,121

2. Tiền bỏ ra trả cho tất cả những người cung ứng mặt hàng hoá, dịch vụ

02

(331,152,153,154, 156)

(111,112,113)

3. Tiền đưa ra trả cho những người lao động

03

(334)

(111,112)

4. Tiền lãi vay đã trả

04

(335,6354,242)

(111,112,113)

5. Thuế TNDoanh Nghiệp sẽ nộp

05

(3334)

(111,112,113)

6. Tiền thu khác trường đoản cú hoạt động ghê doanh

06

111,112,113

711,133,141,244

7. Tiền chi khác đến chuyển động khiếp doanh

07

(811,161,244,333,338,344,

352,353,356)

(111,112,113)

Lưu chuyển khoản thuần trường đoản cú vận động ghê doanh

20

MS20 = MS01 +MS02+MS03+MS04+MS05+MS06+MS07 

 

II. Lưu chuyển tiền tệ trường đoản cú hoạt động đầu tư

 

 

 

1. Tiền chi bán buôn, thành lập TSCĐ cùng các gia tài lâu dài khác

21

(211,213,217,241,331,3411)

(111,112,113)

2. Tiền thu tkhô giòn lý, nhượng bán TSCĐ và những tài sản dài hạn khác

22

111,112,113

711,5117,131

3. Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, cài đặt những dụng cụ nợ của đơn vị chức năng khác

23

(128,171)

(111,112,113)

4. Tiền tịch thu cho vay, phân phối lại qui định nợ của đơn vị khác

24

111,112,113

128 ,171

5. Tiền chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

25

(221,222,2281,331)

(111,112,113)

6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác

26

111,112,113

221,222,2281,131

7. Thu lãi chi phí giải ngân cho vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia

27

111,112,113

515

Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ vận động đầu tư

30

 MS30 = MS21+MS22+MS23_MS24+MS25+MS26+MS27 

III. Lưu giao dịch chuyển tiền tệ tự chuyển động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ bỏ phát hành cổ phiếu, thừa nhận vốn góp của chủ ssống hữu

31

111,112,113

411,419

2. Tiền đưa ra trả vốn góp cho những công ty download, thâu tóm về CP đang vạc hành

32

(411,419)

(111,112,113)

3. Tiền thu trường đoản cú đi vay

33

111,112,113

3411,3431,3432,41112

4. Tiền trả nợ cội vay

34

(3411,3431,3432,41112)

(111,112,113)

5. Tiền trả nợ cội mướn tài chính

35

(3412)

(111,112,113)

6. Cổ tức, ROI sẽ trả mang đến nhà sở hữu

36

(421,338)

(111,112,113)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

MS40 = MS31+MS32+MS33+MS34+MS35+MS36

 

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (MS 50 = MS đôi mươi + MS 30 + MS 40)

50

MS 50 = MS trăng tròn + MS 30 + MS 40 

 

Tiền và tương đương chi phí đầu kỳ

60

Lấy số liệu tiêu chuẩn “Tiền với tương tự tiền” vào đầu kỳ, Mã số 110 trong Bảng cân đối kế toán thù (đem nghỉ ngơi cột “Số đầu kỳ”)

Ảnh hưởng trọn của thay đổi tỷ giá chỉ ân hận đoái quy đổi ngoại tệ

61

Số phát sinh Nợ TK 111, 112, 113,128 đối ứng với số tạo ra gồm TK4131 

 

Tiền và tương tự chi phí thời điểm cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61)

70

Lấy số liệu chỉ tiêu”Tiền và tương tự tiền” vào cuối kỳ, Mã số 110 vào Bảng bằng phẳng kế toán thù.

Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa huấn luyện kế toán thù thực hành với làm hình thức kế toán thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được đào tạo và giảng dạy với thực hiện do 100% những kế toán trưởng trường đoản cú 13 năm mang đến hai mươi năm ghê nghiệm)