CÁCH LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO QĐ 15

*

QĐ 15 - Hướng dẫn lập Bảng Cân đối kế tân oán

1 Thương hiệu số liệu nhằm lập Bảng Cân đối kế toán

- Căn uống cứ vào những sổ kế tân oán tổng hợp

- Cnạp năng lượng cứ đọng vào sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hòa hợp chi tiết

- Căn cứ vào Bảng Cân đối kế toán năm kia.

Bạn đang xem: Cách lập bảng cân đối kế toán theo qđ 15

2 Nội dung và phương thức lập những tiêu chí vào Bảng Cân đối kế toán thù năm

2.1 Phần tài sản

A: TÀI SẢN NGẮN HẠN - Mã số 100

Phản ánh tổng vốn chi phí, những khoản tương tự tiền cùng các tài sản thời gian ngắn không giống cỏ thể đổi khác thành chi phí, hoặc rất có thể bán hay sử dụng trong khoảng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của người sử dụng bao gồm cho thời gian báo cáo, gồm: tiền, những khoản tương tự chi phí, các khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn, các khoản nên thu ngắn hạn, mặt hàng tồn kho và tài sản thời gian ngắn khác.

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 1trăng tròn + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

I. TIỀN - Mã số 110

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112

1. Tiền - Mã số 111:

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn “Tiền” là số dư Nợ của thông tin tài khoản 111 "Tiền mặt" , 112 "Tiền gửi ngân hàng", 113 "Tiền đã chuyển" bên trên sổ chiếc.

2. Các khoản tương tự tiền - Mã số 112:

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ chi tiết của thông tin tài khoản 121 "Đầu tứ chứng khoán nđính thêm hạn" trên Sổ cụ thể TK 121, có các loại chứng khoán thù gồm thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng Tính từ lúc ngày cài.

II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN - Mã số 120:

Mã số 1trăng tròn = Mã số 121 + Mã số 129

1. Đầu tư thời gian ngắn - Mã số 121:

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 121 "Đầu tư chứng khoán thù nđính thêm hạn" cùng 128 "Đầu tứ thời gian ngắn khác" bên trên sổ dòng sau khoản thời gian trừ đi phần vẫn ghi vào mục “Các khoản tương đương tiền”.

2. Dự chống giảm giá chi tiêu ngắn hạn - Mã số 129

Số liệu chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn: (***)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu tư nlắp hạn” là số dư Có của tài khoản 129 "Dự chống giảm ngay chi tiêu nđính hạn" trên sổ loại.

III. Các khoẢn phẢi thu NGẮN HẠN - Mã số 130

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 139

1. Phải thu khách hàng - Mã số 131

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn “Phải thu khách hàng” địa thế căn cứ vào toàn bô dư Nợ chi tiết của thông tin tài khoản 131 "Phải thu của khách hàng" mnghỉ ngơi theo từng người tiêu dùng trên sổ kế toán chi tiết thông tin tài khoản 131, cụ thể các khoản nên thu quý khách ngắn hạn.

2. Trả trước cho tất cả những người phân phối - Mã số 132

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu trả trước cho tất cả những người phân phối địa thế căn cứ vào tổng cộng dư Nợ chi tiết tài khoản 331 "Phải trả cho người bán" mnghỉ ngơi theo từng fan bán trên sổ chi tiết TK 331.

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn - Mã số 133

Số liệu để ghi vào tiêu chí “Phải thu nội bộ nthêm hạn” là số dư Nợ cụ thể Tài khoản 1368 “Phải thu nội bộ khác” trên Sổ kế tân oán cụ thể Tài khoản 1368, chi tiết những khoản đề nghị thu nội cỗ ngắn hạn.

4. Phải thu theo quá trình chiến lược thích hợp đồng gây ra - Mã số 134

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ tài khoản 337 "Tkhô giòn tân oán theo tiến độ đúng theo đồng xây dựng" trên sổ dòng.

5. Các khoản yêu cầu thu khác - Mã số 135

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí những khoản phải thu không giống là số dư Nợ của những TK 1385, TK 1388, TK 334, TK 338 bên trên sổ kế tân oán chi tiết những tài khoản 1385, 334, 338, cụ thể các khoản yêu cầu thu ngắn hạn.

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó khăn đòi - Mã số 139

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết tài khoản 139 bên trên sổ kế toán thù chi tiết TK 139, chi tiết những khoản dự trữ đề xuất thu ngắn hạn khó đòi.

V. HÀNG TỒN KHO - Mã số 140

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149

1. Hàng tồn kho - Mã số 141

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của tài khoản 151 "Hàng thiết lập đã đi đường", 152 "Các nguyên liệu, đồ liệu", 153 "Công nỗ lực, dụng cụ", 154 "túi tiền phân phối, sale dnghỉ ngơi dang", 155 "Thành phẩm", 156 "Hàng hóa", 157 "Hàng gửi đi bán" với 158 “Hàng hóa kho bảo thuế” bên trên sổ chiếc.

2. Dự chống giảm ngay sản phẩm tồn kho - Mã số 149

Số liệu tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn: (***)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu dự trữ giảm ngay sản phẩm tồn kho là số dư Có của tài khoản 159 "Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho" trên sổ dòng.

V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC - Mã số 150

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 154 + Mã số 158

1. Ngân sách trả trước ngắn hạn - Mã số 151

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 142 "Chi phí trả trước ngắn thêm hạn" trên sổ chiếc.

2. Thuế GTGT được khấu trừ - Mã số 152

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ thông tin tài khoản 133 "Thuế GTGT được khấu trừ" trên sổ mẫu.

3. Thuế với các khoản đề xuất thu bên nước - Mã số 154

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ chi tiết tài khoản 333 "Thuế và các khoản đề xuất nộp Nhà nước" trên sổ cụ thể TK 333.

4. Tài sản ngắn hạn không giống - Mã số 158

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này số dư Nợ thông tin tài khoản 1381 "Tài sản thiếu thốn hóng xử lý”, 141 “Tạm ứng”, 144 “Cầm nuốm, ký kết quỹ, ký cược nđính hạn” trên sổ loại.

B. TÀI SẢN DÀI HẠN - Mã số 200

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260

I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN - Mã số 210

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 218 + Mã số 219

1. Phải thu lâu năm của công ty - Mã số 211

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Phải thu dài hạn của khách hàng” căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của tài khoản 131 "Phải thu của khách hàng hàng" mnghỉ ngơi chi tiết theo từng khách hàng đối với những khoản đề nghị thu của bạn được xếp vào một số loại gia tài lâu năm.

2. Vốn marketing làm việc đơn vị chức năng trực trực thuộc – Mã số 212

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của TK 1361 “Vốn marketing ngơi nghỉ những đơn vị trực thuộc” trên sổ kế tân oán cụ thể TK 136

3. Phải thu dài hạn nội cỗ – Mã số 213

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là cụ thể số dư Nợ của TK 1368 “Phải thu nội bộ khác” trên sổ kế tân oán chi tiết TK 1368, cụ thể những khoản phải thu nội bộ lâu dài.

4. Phải thu dài hạn khác – Mã số 218

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ cụ thể của TK 138, 331, 338 (cụ thể các khoản đề xuất thu lâu năm khác) bên trên sổ kế toán thù chi tiết TK 1388, 331,338.

5. Dự chống yêu cầu thu lâu dài cạnh tranh đòi – Mã số 219

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có chi tiết của TK 139 “Dự phòng đề nghị thu khó đòi”, chi tiết dự phòng yêu cầu thu dài hạn nặng nề đòi bên trên sổ kế toán thù cụ thể TK 139.

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Mã số 220

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227 + Mã số 230

1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình - Mã số 221

Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223

1.1. Nguim giá - Mã số 222

Số liệu để ghi vào tiêu chí ngulặng giá bán là số dư Nợ của tài khoản 211 "Tài sản cố định hữu hình" trên sổ loại.

1.2. Giá trị hao mòn lũy kế - Mã số 223

Số liệu tiêu chí này được ghi ngay số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu quý giá hao mòn lũy kế là số dư Có tài khoản 2141 "Hao mòn TSCĐ hữu hình" trên sổ chiếc.

2. Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài bao gồm - Mã số 224

Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226

2.1. Nguyên giá chỉ - Mã số 225

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí ngulặng giá là số dư Nợ thông tin tài khoản 212 "Tài sản cố định mướn tài chính" trên sổ mẫu.

2.2. Giá trị hao mòn lũy kế - Mã số 226

Số liệu tiêu chuẩn này được ghi bằng số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đơn: (***)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn giá trị hao mòn lũy kế là số dư Có tài khoản 2142 "Hao mòn TSCĐ thuê tài chính" trên sổ cái.

3. Tài sản cố định vô hình - Mã số 227

Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229

3.1. Nguim giá chỉ - Mã số 228

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu nguyên giá chỉ là số dư Nợ của tài khoản 213 "Tài sản thắt chặt và cố định vô hình" bên trên sổ chiếc.

3.2. Giá trị hao mòn lũy kế - Mã số 229

Số liệu tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đơn: (***)

Số liệu để ghi vào tiêu chí giá trị hao mòn lũy kế là số dư Có thông tin tài khoản 2143 "Hao mòn TSCĐ vô hình" trên sổ mẫu.

4. giá cả tạo cơ bản dlàm việc dang – Mã số 230

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ thông tin tài khoản 241 "Xây dựng cơ phiên bản dở dang" trên sổ chiếc.

III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ – Mã số 240

Mã số 240 = Mã số 241 - Mã số 242

1.1 Nguim giá bán - Mã số 241

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn nguyên giá là số dư Nợ của tài khoản 217 "Bất động sản đầu tư" bên trên sổ chiếc.

3.2. Giá trị hao mòn lũy kế - Mã số 242

Số liệu tiêu chí này được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn: (***)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu cực hiếm hao mòn lũy kế là số dư Có thông tin tài khoản 2147 "Hao mòn BDS đầu tư" bên trên sổ kế tân oán cụ thể TK 2147.

IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN - Mã số 250

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 258 + Mã số 259

1. Đầu tư vào công ty nhỏ - Mã số 251

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 221 "Đầu bốn vào công ty con" trên sổ dòng.

2. Đầu bốn vào công ty liên kết, liên doanh - Mã số 252

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư mặt Nợ của tài khoản 222 "Vốn góp liên doanh" và TK 223 “Đầu tứ vào chủ thể liên kết”, trên sổ dòng.

3. Đầu tư lâu dài không giống - Mã số 258

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn đầu tư dài hạn không giống là số dư Nợ của thông tin tài khoản 228 "Đầu tứ lâu năm khác" bên trên sổ cái.

4. Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu tư chi tiêu lâu dài - Mã số 259

Số liệu tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn: (***).

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu tư chi tiêu lâu năm, là số dư Có của tài khoản 229 "Dự chống giảm ngay đầu tư lâu năm hạn" bên trên sổ loại.

Xem thêm: Gợi Ý Cách Tổ Chức Sinh Nhật Cho Người Yêu Cần Lưu Ý Gì, Bạn Đã Biết?

V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC - Mã số 260

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268

1. Chi phí trả trước dài hạn - Mã số 261

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 242 "giá thành trả trước nhiều năm hạn" bên trên sổ cái.

2. Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại - Mã số 262

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của tài khoản 243 "Tài sản thuế thu nhập hoãn lại" trên sổ loại.

3. Tài sản lâu năm không giống - Mã số 268

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng cộng dư Nợ của tài khoản 244 "Ký quỹ, ký kết cược nhiều năm hạn" với các thông tin tài khoản không giống gồm tương quan trên sổ dòng.

TỔNG CỘNG TÀI SẢN - Mã số 270

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200

2.2 Phần nguồn vốn

A - NỢ PHẢI TRẢ - Mã số 300

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

I. NỢ NGẮN HẠN - Mã số 310

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320

1. Vay cùng nợ thời gian ngắn - Mã số 311

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có của thông tin tài khoản 311 "Vay nlắp hạn" với 315 “Nợ lâu năm cho hạn trả” bên trên sổ loại.

2. Phải trả cho người chào bán - Mã số 312

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí cần trả cho tất cả những người buôn bán là tổng những số dư Có chi tiết của tài khoản 331 "Phải trả cho người bán" được phân một số loại là ngắn hạn msống theo từng người chào bán bên trên sổ kế toán chi tiết thông tin tài khoản 331.

3. Người cài đặt trả trước - Mã số 313

Số liệu để ghi vào tiêu chí người mua đưa trước địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của TK 131 "Phải thu của khách hàng hàng" msinh sống mang lại từng quý khách hàng trên sổ chi tiết TK 131 và số dư Có TK 3387 ”Doanh thu không thực hiện” trên sổ kế toán cụ thể TK 3387.

4. Thuế cùng những khoản yêu cầu nộp Nhà nước - Mã số 314

Số liệu để ghi vào tiêu chí thuế và các khoản bắt buộc nộp Nhà nước là số dư Có cụ thể của Tài khoản 333 "Thuế cùng những khoản cần nộp Nhà nước" trên sổ kế tân oán chi tiết TK 333.

5. Phải trả fan lao hễ - Mã số 315

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của tài khoản 334 "Phải trả bạn lao động" trên sổ kế tân oán cụ thể TK 334 (Chi máu còn phải trả người lao động).

6. túi tiền bắt buộc trả - Mã số 316

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có của tài khoản 335 "Ngân sách phải trả " trên sổ mẫu.

7. Phải trả nội bộ - Mã số 317

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn phải trả nội cỗ là số dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" bên trên sổ cụ thể TK 336 (Chi ngày tiết cần trả nội cỗ nđính hạn).

8. Phải trả theo tiến trình planer vừa lòng đồng kiến tạo - Mã số 318

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có của TK 337 "Thanh toán thù theo quy trình chiến lược thích hợp đồng xây dựng" bên trên sổ dòng.

9. Các khoản nên trả, cần nộp thời gian ngắn khác - Mã số 319

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là toàn bô dư Có của TK 338 "Phải trả, bắt buộc nộp khác", Tài khoản 138 “Phải thu khác”, bên trên sổ kế toán cụ thể của những TK 338, 138 (Không bao hàm những khoản đề xuất trả, đề nghị nộp khác được xếp vào loại nợ buộc phải trả nhiều năm hạn).

10. Dự chống đề nghị trả ngắn hạn - Mã số 320

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là tổng cộng dư Có cụ thể của TK 352 "Dự phòng buộc phải trả" trên sổ kế tân oán cụ thể của TK 352 (cụ thể các khoản dự trữ cho những khoản bắt buộc trả nthêm hạn).

II. NỢ DÀI HẠN - Mã số 330

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334 + Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337

1. Phải trả lâu dài fan cung cấp - Mã số 331

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn nên trả cho những người phân phối là tổng những số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 331 "Phải trả cho người bán", msống theo từng bạn phân phối đối với các khoản đề xuất trả cho người bán tốt xếp vào loại nợ lâu dài.

2. Phải trả lâu năm nội cỗ - Mã số 332

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chi tiết số dư Có của thông tin tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" trên sổ cụ thể TK 336 (Chi huyết những khoản nên trả nội bộ được xếp vào nhiều loại Nợ lâu năm hạn).

3. Phải trả lâu năm khác - Mã số 333

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là toàn bô dư Có chi tiết của tài khoản 338 và thông tin tài khoản 344 trên sổ loại TK 344 cùng sổ chi tiết TK 338 (chi tiết phải trả lâu năm hạn).

4. Vay với nợ lâu năm - Mã số 334

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của của tài khoản 341, thông tin tài khoản 342 và công dụng tìm được của số dư Có TK 3431 – dư Nợ TK 3432 + dư Có TK 3433 bên trên sổ kế toán thù cụ thể TK 343.

5. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả - Mã số 335

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là toàn bô dư Có thông tin tài khoản 347 trên sổ mẫu TK 347.

6. Dự chống trợ cung cấp mất câu hỏi có tác dụng - Mã số 336

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là toàn bô dư Có tài khoản 351 bên trên sổ cái TK 351.

7. Dự phòng đề xuất trả lâu năm - Mã số 337

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có cụ thể tài khoản 352 trên sổ kế tân oán chi tiết TK 352.

B. VỐN CHỦ STại HỮU - Mã số 400

Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430

I. VỒN CHỦ SỞ HỮU - Mã số 410

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418 + Mã số 419 + Mã số 4trăng tròn + Mã số 421

1. Vốn đầu tư của công ty cài đặt - Mã số 411

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của thông tin tài khoản 4111 "Vốn đầu tư chi tiêu của nhà sở hữu" bên trên sổ kế tân oán cụ thể TK 4111.

2. Thặng dư vốn CP - Mã số 412

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có của thông tin tài khoản 4112 "Thặng dư vốn cổ phần" trên sổ kế tân oán chi tiết TK 4112. Nếu thông tin tài khoản này còn có số dư Nợ thì được ghi thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…)

3. Vốn không giống của chủ cài - Mã số 413

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 4118 "Vốn khác" trên sổ kế toán thù chi tiết TK 4118.

4. Cổ phiếu quỹ - Mã số 414

Số liệu tiêu chí này được ghi bằng số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 419 "Cổ phiếu quỹ" trên sổ mẫu.

5. Chênh lệch đánh giá lại gia tài - Mã số 415

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu chênh lệch nhận xét lại tài sản là số dư Có tài khoản 412 "Chênh lệch Review lại tài sản" trên sổ loại. Trường vừa lòng tài khoản 412 bao gồm số dư Nợ thì số liệu tiêu chí này được ghi ngay số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn: (***).

6. Chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái - Mã số 416

Số liệu để ghi vào tiêu chí chênh lệch tỷ giá chỉ là số dư Có tài khoản 413 "Chênh lệch tỷ giá" bên trên sổ loại. Trường thích hợp tài khoản 413 gồm số dư Nợ thì số liệu tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn: (***)

7. Quỹ đầu tư trở nên tân tiến - Mã số 417

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu quỹ cải tiến và phát triển sale là số dư Có của tài khoản 414 "Quỹ cải cách và phát triển gớm doanh" bên trên sổ dòng.

8. Quỹ dự phòng tài thiết yếu - Mã số 418

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của thông tin tài khoản 415 "Quỹ dự trữ tài chính" bên trên sổ mẫu.

9. Quỹ khác trực thuộc vốn công ty thiết lập - Mã số 419

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có của thông tin tài khoản 418 "Các quỹ không giống nằm trong vốn chủ ssinh sống hữu" trên sổ chiếc.

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân pân hận - Mã số 420

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn LN sau thuế chưa phân phối là số dư Có của thông tin tài khoản 421 "Lãi chưa phân phối" bên trên sổ mẫu. Trường hợp thông tin tài khoản 421 bao gồm số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn: (***)

11. Nguồn vốn đầu tư thiết kế cơ bản - Mã số 421

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có của thông tin tài khoản 441 trên sổ mẫu.

II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC - Mã số 430

Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432 + Mã số 433

1. Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi - Mã số 431

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu quỹ khen thưởng trọn, an sinh là số dư Có tài khoản 431 "Quỹ khen thưởng, phúc lợi" bên trên sổ chiếc.

2. Nguồn ngân sách đầu tư - Mã số 432

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa số dư Có thông tin tài khoản 461 với số dư Nợ thông tin tài khoản 161 bên trên sổ loại. Trường vừa lòng số dư Nợ tài khoản 161 to hơn số dư Có thông tin tài khoản 461 thì tiêu chí này được ghi ngay số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (…)

3. Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ - Mã số 433

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có tài khoản 466 "Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ" bên trên sổ loại.

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - Mã số 440

Mã số 430 = Mã số 300 + Mã số 400

2.3 Các tiêu chuẩn ngoại trừ Bảng Cân đối kế toán

1. Tài sản thuê ngoài

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của thông tin tài khoản 001 - "Tài sản thuê ngoài" bên trên sổ cái.

2. Vật tứ, sản phẩm & hàng hóa nhận giữ lại hộ, nhấn gia công:

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này rước từ số dư Nợ của thông tin tài khoản 002 "Vật tư, sản phẩm & hàng hóa thừa nhận giữ hộ, nhận gia công" trên sổ mẫu.

3. Hàng hóa thừa nhận phân phối hộ, thừa nhận ký gửi:

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước từ số dư Nợ của tài khoản 003 "Hàng hóa dìm chào bán hộ, nhấn cam kết gửi" bên trên sổ cái.

4. Nợ cực nhọc đòi đã xử lý

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước tự số dư Nợ của tài khoản 004 "Nợ cực nhọc đòi vẫn xử lý" trên sổ loại.

5. Ngoại tệ các loại

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này mang trường đoản cú số dư Nợ của thông tin tài khoản 007 "Ngoại tệ các loại" bên trên sổ cái.

6. Dự tân oán đưa ra sự nghiệp, dự án

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này lấy từ số dư Nợ của thông tin tài khoản 008 "Dự tân oán đưa ra sự nghiệp, dự án" bên trên sổ cái.