CÁCH TẠO KHUNG NHÌN TRONG LAYOUT

Lệnh Mview dùng để tạo và điều khiển khung nhìn layout. Trong layout ta có thể tạo nhiều khung nhìn theo ý muốn, nhưng tối đa là 64 khung nhìn. Các đối tượng trong không gian mô hình chỉ thấy được trong khung nhìn kích hoạt, khung nhìn không kích hoạt là trống. Sử dụng tùy chọn ON hoặc OFF để điều khiển khung nhìn được kích hoạt hay không.

Bạn đang xem: Cách tạo khung nhìn trong layout

Mview

: Nhập một tùy chọn hay nhắp chọn một điểm làm góc thứ nhất của khung nhìn.

2. Các tùy chọn lệnh MV trong AutoCAD

Corner of Viewport

Xác định góc thứ nhất của khung nhìn hình chữ nhật, sau khi chọn điểm này thì xuất hiện dòng nhắc tiếp:

Specify opposite corner: Nhắp chọn góc đối diện của khung nhìn.

On

Kích hoạt khung nhìn được chọn. Một khung nhìn kích hoạt thì hiển thị đối tượng đã tạo trong không gian mô hình. Biến hệ thống MAXACTVP điều khiển số lượng khung nhìn tối đa có thể kích hoạt cùng một lúc, dãy giá trị của biến (2 ¸ 64). Nếu bản vẽ của bạn có số khung nhìn nhiều hơn số khung nhìn mà biến MAXACTVP xác định thì bạn phải tắt bớt khung nhìn để kích hoạt khung nhìn còn lại. Khi nhập On thì xuất hiện dòng nhắc:

Select objects: Chọn một hoặc nhiều khung nhìn cần kích hoạt

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

*

ON

*

OFF

Off

Chọn khung nhìn cần tắt. Các đối tượng trong không gian mô hình không hiển thị ở khung nhìn đã tắt (hình 8.8b). Khi nhập Off thì xuất hiện dòng nhắc:

Select objects: Chọn một hoặc nhiều khung nhìn cần tắt.

Fit

Tạo một khung nhìn có kích thước vừa khít vùng có thể in tức vùng có đường bao nét đứt

*

Shadeplot

Chỉ định cách các khung nhìn trong các layout được in bóng. Khi nhập S thì xuất hiện dòng nhắc:

Shade plot? Nhập một tùy chọn in bóng.

As Displayed

Chỉ định khung nhìn được in giống như cách nó được hiển thị.

*

Wireframe

*

Hidden

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

Wireframe

Chỉ định khung nhìn được in các đối tượng khung dây (hình 8.10a). Khi sử dụng tùy chọn này thì hiển thị dòng nhắc sau:

Select objects: Chọn khung nhìn cần in đối tượng dạng khung dây.

Hidden

Chỉ định khung nhìn được in các đối tượng không hiển thị các phần khuất của nó Khi nhập H thì xuất hiện dòng nhắc sau:

Select objects: Chọn khung nhìn cần in đối tượng không hiển thị các phần khuất Plot rồi chọn nút Printpreview cho (hình 8.10b)>.

Visual styles

Chỉ định khung nhìn được in theo các kiểu quan sát. Khi nhập V thì xuất hiện dòng nhắc sau:

– Enter an option <3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other> : Nhập một tùy chọn.

3dwireframe In mô hình 3D dạng khung dây gồm các đường bao.

3dHidden In mô hình 3D không hiển thị nét khuất.

Realistic In bóng thực mô hình (hình 8.11a).

Conceptual In bóng không thực mô hình

*

Realistic

*

Conceptual

Rendered

Chỉ định khung nhìn được in bằng cách sử dụng thiết lập bóng đã xác định.

Lock

Khóa khung nhìn được chọn nhằm ngăn cản tác dụng của lệnh Zoom trong khung nhìn khi làm việc trong không gian mô hình.

Viewport View Locking : Nhập ON hoặc OFF

Select objects: Chọn một hoặc nhiều khung nhìn cần khóa.

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

Object

Chỉ định một Polyline kín, ellipse, spline kín, region, hoặc circle để chuyển thành khung nhìn. Polyline bạn chỉ định phải được đóng kín và có ít nhất ba đỉnh. Nó có thể tự giao và chứa cả phân đoạn thẳng hoặc cung tròn.

Select object to clip viewport: Chọn đối tượng để chuyển thành khung nhìn.

Polygonal

Tạo một đường bao có hình dạng bất kỳ bằng cách sử dụng các đỉnh được chỉ định. Các dòng nhắc thì tương tự như các dòng nhắc khi bạn xác định một đường bao đa giác đối với các tham khảo ngoài (xrefs), nhưng bạn có thể chỉ định cung tròn khi bạn tạo ra đường bao khung nhìn đa giác.

*

Specify start point: Chỉ định điểm đầu.

Xem thêm: Các Cách Lấy Lại Dữ Liệu Đã Xóa Trong Thùng Rác', Google Directory

Specify next point or : Chỉ định điểm tiếp theo hoặc nhập một tùy chọn (hình 8.12).

Arc

Thêm phân đoạn cung tròn cho khung nhìn đa giác.

: Nhập một tùy chọn hoặc nhấn enter để nhập điểm cuối.

Close

Đóng kín đường bao. Nếu bạn nhấn enter sau khi xác định được ba đỉnh thì đường bao được đóng kín một cách tự động.

Length

Vẽ một phân đoạn thẳng có cùng chiều dài và góc nghiêng của đoạn thẳng trước. Nếu phân đoạn trước là cung tròn thì phân đoạn thẳng mới được vẽ tiếp xúc cung tròn.

Undo

Hủy phân đoạn thẳng hoặc cung tròn vừa thêm cho khung nhìn đa giác.

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

Restore

Gọi một cấu hình khung nhìn được lưu bằng lệnh Vport. Khi dùng tùy chọn này thì xuất hiện dòng nhắc sau:

Enter viewport configuration name or : Nhập tên cấu hình khung nhìn để chèn hoặc nhấn enter.

Specify first corner or : Chọn một đỉnh hoặc nhấn enter để dùng tùy chọn

First Corner

Định vị trí và kích thước các khung nhìn mới bằng cách nhắp chọn hai đỉnh hình chữ nhật; các khung nhìn được lắp khít vào vùng chọn này.

Fit

Tạo khung nhìn có kích thước vừa khít vùng vẽ.

Layer

Định lại tính chất lớp ghi đè cho khung nhìn được chọn thành các tính chất lớp toàn bộ của chúng.

Reset viewport layer property overrides back to global properties ?: Nhập Y để loại bỏ tất cả các tính chất ghi đè của lớp.

Select viewports: Chọn một hoặc nhiều khung nhìn rồi nhấn ENTER.

2

Chia vùng chọn thành hai khung nhìn nằm ngang (Horizontal) hoặc thẳng đứng (Vertical) có kích thước bằng nhau.

Enter viewport arrangement : ¿ Hoặc nhập H

Specify first corner or : ¿ (hình 8.13a); hoặc dùng first corner

First Corner

Định vị trí và kích thước các khung nhìn mới bằng cách nhắp chọn hai đỉnh hình chữ nhật; các khung nhìn được lắp khít vào vùng chọn này.

Fit

Tạo khung nhìn có kích thước vừa khít vùng vẽ.

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

*

2 khung nhìn /vertical

*

3 khung nhìn /right

3

Chia vùng chọn thành ba khung nhìn.

Enter viewport arrangement : ¿Hoặc nhập một tùy chọn.

Tùy chọn Horizontal và Vertical chia vùng chọn thành ba phần. Các tùy chọn khác chia vùng chọn thành ba khung nhìn: một khung nhìn lớn và hai khung nhìn nhỏ hơn. Các tùy chọn Above, Below, Left, và Right xác định nơi khung nhìn lớn được đặt.

Specify first corner or : ¿ (hình 8.13b);

First Corner/Fit như được trình bày tương tự trong tùy chọn 2 khung nhìn.

4

Chia vùng chọn thành bốn khung nhìn nằm ngang (Horizontal) hoặc thẳng đứng (Vertical) có kích thước bằng nhau.