Cách Tạo Rule Trong Outlook

Outlook mang đến justisofa.com 365 dành mang đến máy Mac Outlook 2021 for Mac Outlook 2019 for Mac Outlook năm nhâm thìn for Mac Office dành mang đến doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Xem thêm...Ít hơn

With your inbox filling up, you"re probably looking for new ways to process all that tin nhắn. Rules can help you sort through everything and get you khổng lồ the most important mail first. Outlook for Mac can automatically run a rule on incoming or outgoing messages, based on the conditions you mix.

Bạn đang xem: Cách tạo rule trong outlook

A rule is an action performed automatically on incoming or outgoing messages, based on conditions that you specify. You can create rules to lớn help keep you organized. For example, you can create rules lớn automatically tệp tin messages inkhổng lồ folders or assign messages to categories.


Important: In the new Outlook for Mac (as of October 2020), only server rules are available, client rules are no longer justisofa.comed.


Note: Clichồng the expanders (>) to lớn view the content for each heading below.


Create a rule based on the sender"s name or a liên hệ group

You can create a rule that moves all messages from , lớn a folder called "Mail from ." If you are receiving mail from a tương tác group (also known as a distribution list), you can automatically move it lớn a specific folder as well.

To create a thư mục to lớn hold the gmail messages sent by the rule, select the root mailbox, on the Organize tab, cliông xã New Folder, type the name of the folder, and press Enter.


Tip: If you"ve already created a thư mục, skip to lớn step 2.


In the message menu, cliông chồng an email message with the sender or recipient you want khổng lồ create a rule for.

On the Home tab, cliông xã Rules, and then cliông xã Move Messages from (sender"s name) or Move sầu Messages lớn (recipient"s name).

*

In the thư mục tìm kiếm box, start typing the name of the thư mục you want to lớn move sầu messages to.

When the folder you want appears, clichồng the folder name, cliông chồng Choose, and then clichồng OK.

*


Notes: 

If you have a justisofa.com Exchange tài khoản managed by justisofa.com Exchange Server 2010 or later, the rule is automatically saved on the VPS.

If you create multiple rules, Outlook runs the rules in the order in which they are listed in the Rules window.


Create a rule based on an existing message

When you create a rule from an existing message, the sender, recipient, and subject are automatically pre-populated inkhổng lồ the rules instructions.

To create a folder khổng lồ hold the email messages sent by the rule, select the root mailbox, on the Organize tab, clichồng New Folder, type the name of the thư mục, và press Enter.


Tip: If you"ve sầu already created a thư mục, skip khổng lồ step 2.


In the message các mục, cliông chồng the message from which you want to lớn create a rule.

On the Home tab, click Rules, and then clichồng Create Rule.

Under When a new message arrives, edit the criteria to suit your needs.

*

To remove a condition, clichồng . To add a condition, cliông chồng .

Under Do the following, choose what you want to happen when you sover or receive sầu tin nhắn. For example, when you receive email from someone, choose Move sầu to Folder, select the thư mục you want the email messages to be moved to lớn, và then cliông xã Choose Folder. In the Search box, find the thư mục you created for this rule, cliông xã Choose, và then cliông chồng OK.


Create a custom rule for an IMAPhường or POPhường account

Use this procedure khổng lồ create a custom rule for an IMAPhường or POP account. Some IMAPhường and POPhường mạng internet service providers include: Gmail, Yahoo!, AOL, và Hotmail/Outlook.com.

Xem thêm: Cách Tạo Bảng Trong Html Table, Cách Tạo Bảng


Note: If you don"t know which type of account you have sầu, see Find out what type of account you have.


On the Tools menu, cliông chồng Rules.

In the left pane of the Rules box, under Client Rules, clichồng the tài khoản type.

At the bottom of the Rules box, cliông xã Add .

In the Rule name box, type a name for the rule.

*

Under When a new message arrives, click the arrows on the first box to lớn open the danh mục, và then choose the type of information you want to identify.

*

Under When a new message arrives, continue to move sầu from left to right, clicking the arrows and selecting conditions for your rule.

To remove sầu a condition, cliông chồng . To add a condition, cliông chồng .

Under Do the following, specify the actions you want the rule to perform.

Clichồng OK.


Create a custom rule for an Exchange account

Use this procedure if your trương mục runs on an Exchange server.


Note: If you don"t know which type of account you have sầu, see Find out what type of tài khoản you have.


On the Tools menu, click Rules.

In the left pane of the Rules box, under EXCHANGE SERVERS, cliông chồng the trương mục name. (This option is only available for accounts managed by justisofa.com Exchange Server 2010 or later.)

Under When a new message arrives, cliông xã the arrows on the first box lớn open the menu, & then choose the type of information you want lớn identify, such as From, Recipients, or Subject.

Under When a new message arrives, continue to move sầu from left khổng lồ right, clicking the arrows & selecting conditions for your rule.

Cliông chồng Add tìm kiếm terms, và then in the tìm kiếm menu, click Add for each term you want lớn add.


Find out what type of trương mục you have

If you attempt to lớn create a rule in Outlook for Mac, và you don"t know what type of tin nhắn trương mục you have, here"s how khổng lồ find out:

In the Rules box, click Show All.

In the Outlook Preferences box, under Personal Settings, cliông xã Accounts.

In the left pane of the Accounts box, cliông chồng the account you want to create a rule for.

In the top right pane of the Accounts box, you"ll see the type of tài khoản, such as IMAPhường. Account, Exchange Account, or POP.. Account.

To go baông chồng lớn the Rules box, clichồng Show All, and under E-mail, clichồng Rules.

*


See Also

Sover automatic out of office replies from Outlook


*
*
*

quý khách buộc phải thêm trợ giúp?


Phát triển những tài năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Ssinh sống hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tsi mê gia justisofa.com cần sử dụng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Khác
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Khác
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
justisofa.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © justisofa.com 2021