CÁCH TÍNH HOÀN THUẾ XUẤT KHẨU

Cách tính và thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

Các điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT.

Bạn đang xem: Cách tính hoàn thuế xuất khẩu

Và thủ tục để kế toán thuế tiến hành hoàn thuế. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ bài viết: Cách tính và thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu.

Tham khảo:

Các trường hợp không được hoàn thuế GTGT

Luật 106/2016/QH13 quy đinh Luật thuế GTGT, Quản lý thuế và TTĐB

*
Cách tính và thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu năm 2017

1. Phương pháp tính toán thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

1.1. Điều kiện áp dụng:

Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“ Cơ sở kinh doanh trong tháng hoặc quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo”

1.2.

Xem thêm: Cách Share Màn Hình Qua Skype Trên Desktop, Pc, Cách Share, Chia Sẻ Màn Hình Trên Skype

Công thức tính

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý=Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước_Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang)
Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu=Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quýxTổng doanh thu xuất khẩu trong tháng/quý__________________

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) trong tháng/quýx100%

1.3. Ví dụ minh họa:

Công ty Cổ Phần Hằng Ngọc, kê khai và hoàn thuế GTGT theo tháng. Trong tháng 03/2017 và 04/2017. Trên tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT có phát sinh các chỉ tiêu sau:

– Doanh thu xuất khẩu: T3: 43.601.727.172 đ, T4: 62.353.091.005 đ

– Tổng số thuế GTGT còn được khấu trừ (chỉ tiêu 43): T4: 1.459.620.848 đ

Vậy: Số thuế GTGT xuất khẩu được hoàn là:

43.601.727.172 + 62.353.091.005

2. Thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

Bước 1: Làm tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng hoặc quý

Bước 2: Tính số thuế GTGT xuất khẩu được hoàn (theo công thức và ví dụ ở trên). Rồi điền vào chỉ tiêu 42 “ tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” để gửi tờ khai thuế qua mạng

–Tải về: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Bước 4: Làm Công văn giải trình đi kèm bộ hồ sơ hoàn thuế để gửi ra cơ quan thuế

– Tải về: Công văn giải trình đi kèm bộ hồ sơ hoàn thuế để gửi ra cơ quan thuế